>

תמונה של בתיה מירון
אני מאמין של בתיה מירון
  • חברה בלשכת עורכי הדין בישראל
  • בעלת תואר L.L.B במשפטים
  • בעלת תואר B.A בביטוח

התמחות בתביעות נזיקין ודיני ביטוח

נסיונה הרב של עורכת הדין בתיה מירון בענף הביטוח מיושם בייעוץ וייצוג בתביעות ביטוח, תאונות דרכים, תאונות עבודה ונזקי גוף ורכוש.


המשרד מעניק ייעוץ משפטי בכל הערכאות המשפטיות.

ליצירת קשר: רח' יגאל אלון 159, תל אביב מיקוד 67443    אימייל: batia.mir@gmail.com   טלפון: 03-6952295  נייד: 052-8232835

  • 30/9/2012 - עודכן מאמר חדש "ניגוד עניינים בעבודתו של שמאי הביטוח"
עורכת הדין בתיה מירון, עבדה למעלה מ-25 שנה בחברות ביטוח גדולות.

את הניסיון והידע הרב שצברה לאורך השנים בענף הביטוח היא מיישמת הלכה למעשה בתביעות הנזיקין והביטוח.

בין יתר עיסוקיה, היא משמשת כבוררת בתביעות ביטוח במוסד "בנועם" – המרכז הישראלי לבוררות וליישוב סכסוכים.

כמו כן, היא מתנדבת בעמותת " יד ריבה" ומעניקה סיוע משפטי לקשישים.תחומי העיסוק כוללים בין היתר:

תביעות נזיקין ודיני ביטוח

דיני משפחה

מקרקעין


ניגוד עניינים בעבודתו של שמאי הביטוח / בתיה מירון


שמאות ביטוח מוגדרת ב"תקנון איגוד שמאי ביטוח בישראל, דצמבר 1987" כדלקמן:

"עיסוק בשומת נזקים והפסדים ובירור סיבותיהם, קביעת שווי נכסים והערכתם, שומות והערכות לצורכי ביטוח, למעט עיסוק כלשהו השמור בלעדית לבעלי מקצועות, תארים ורשיונות מסוימים עפ"י דין".


החובה לברר את שיעור החבות בגין קרות מקרה הביטוח מוטלת על חברת הביטוח. לפיכך, רשאית חברה הביטוח לבחור את השמאי מטעמה.


שמאי הביטוח כפופים לכללי האתיקה המקצועית המוגדרים ב"תקנון איגוד השמאים". להלן הכללים העיקריים החלים עליהם:

בעת מתן השרות המקצועי יפעלו שמאי הביטוח בהגינות, ללא משוא פנים וללא תלות בגורם כלשהו. שמאי לא יטפל במקרה ביטוח מטעם לקוחות, שיש להם אינטרסים מנוגדים ממשיים באותו מקרה או באותו עניין.


קיימת הנחה בסיסית כי השמאי, הוא ישות עצמאית בלתי תלויה ובהיותו אדם ישר, ינהג בהגינות בלתי תלויה בהתאם לכללי עיסוקו ונורמות ההתנהגות שלו, ויפעל על פי צרכי המקצוע ואמות המידה של יושר והגינות.


הלכה למעשה נוהגות חברות הביטוח להיעזר בשירותי שמאים שהיא ממנה לשם קביעת היקפו של הנזק.


באירוע ביטוחי של תאונת דרכים, שמאי הרכב בודק את הרכב הניזוק, מנהל משא ומתן עם המבוטח ועם אנשי המוסך וקובע את עלות התיקון, תגמולי הביטוח מחושבים על פי חוות דעתו ובידו ההכרעה בשאלות טכניות השנויות במחלוקת.


תכליתו של הסדר שמאי הרכב היתה להסיר את ניגוד הענינים בעבודת שמאי הבית ולהבטיח שהשמאי יהיה אוביקטיבי. היות והמבטחות הן שבוחרות מי נכלל ברשימת השמאים, אין בהסדר זה כדי להסיר את ניגוד הענינים. השמאים הציגו בבג"ץ השמאים בפני המפקחת ובפני בית המשפט ראיות לכך שחברות הביטוח לוחצות על השמאים ותובעות מהם להפחית את השומות הנערכות על-ידם, דבר הפוגע בציבור המבוטחים.


בפועל הסדר שמאי הרכב מנציח את תלותו של השמאי במבטחת. השיטה הקיימת מבטיחה את עניינם של המבטחים -חברות הביטוח, הגדרות תפקידו של השמאי מוכתבות על ידי שוק הביטוח, כמתפרש ע"י המבטחים. מעמדו המקצועי מוקנה ע"י חברות הביטוח. חברות הביטוח מתערבות באופן בוטה בשיקול דעתו של השמאי. שליחם של המבטחים במקום האירוע הוא השמאי. כך הוא נחשב על ידי מי שמינה אותו, כך הוא נחשב על ידי הלקוח שניזוק. וכך הוא רואה עצמו (לא במוצהר). מהימנותו של שמאי ומקצוענותו נמדדת לפי יכולתו שלא להיות מושפע ומוטה לטובת המבוטח.


נשאלת השאלה, האם אותו השמאי, אילו היה מתמנה על ידי הלקוח ועל חשבונו, היה מגלה בדיוק אותן עובדות? האם היו ממצאיו זהים מבחינת ההבלטה, ההתייחסות וההיבט? האם פרשנותו למשמעות ממצאיו הייתה זהה?


אין ספק כי המצב כיום מהווה ניגוד אינטרסים בעבודתו של השמאי ומביא לפגיעה חמורה בציבור המבוטחים.

טובת הכלל דורשת כי השרות שינתן לציבור המבוטחים וחברות הביטוח יהיה מקצועי, אמין וחופשי משיקולים זרים כך שתגמולי הביטוח ישולמו לפי קריטריונים אובייקטיביים וענייניים, אשר ישקפו נכונה את היקף הנזק.

משרד

רח' יגאל אלון 159, תל אביב מיקוד 67443

טלפון: 03-6952295  נייד: 052-8232835

אימייל : batia.mir@gmail.com


בית

רח' רגב מרדכי 14, ראשון לציון מיקוד 75461

טלפון / פקס: 03-9477397  נייד: 052-8232835מיקום המשרד